Bases

Bases da XXXIII edición do
Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé
(2020)

[descargar en formato PDF]

1) O premio convócase co obxectivo de colaborar na promoción de novas voces, polo que é requisito para participar non ter publicado ningún libro individual de poesía. Porén, admitiranse traballos presen­ta­dos por persoas que publicasen previamente algún libro en edición de autor.
2) O xurado estará composto por tres persoas de recoñecida traxectoria no ámbito da escrita lite­raria, da edición, da crítica ou do xornalismo cultural.
3) Os autores e autoras participantes presentarán un libro de poesía en lingua galega. É res­ponsabi­lidade do xurado do premio determinar se algún dos traba­llos presentados posúe ou non as característi­cas para ser considerado “libro”. Porén, recoméndase unha extensión mínima de 300 versos. A escolla ortográ­fica de cada libro pre­sentado non será obxecto de va­lo­ración por parte do xurado.
4) Os textos enviaranse por correo electrónico en for­mato PDF ao enderezo seguinte:

gro.ellarap@oerroc

Na mensaxe incluiranse dous arquivos, un titulado “obra” e outro, “plica”. O arquivo denomi­nado “o­bra” non incluirá ningunha refe­rencia ao autor ou au­tora da mesma. No outro, indicarase a información se­guinte: o título do libro, nome completo do autor ou autora, DNI ou pasa­por­te, enderezo e datos de contacto (teléfono e en­derezo electrónico). No caso da pu­blicación previa dun libro individual, deixarase constancia na plica do título da obra, ano de pu­bli­cación e, no caso de telo, ISBN.
5) O prazo de presentación de orixinais remata na me­dianoite do venres 17 de setembro de 2020.
6) A organización remitirá un correo electrónico con­firmando a recepción correcta do material.
7) O xurado escollerá de entre os traballos presen­tados un único libro. Ademais, poderá deixar cons­tancia na acta de cantos outros títulos considere merece­dores de ser publicados, non significando is­to ningún compromiso por parte da enti­dade convocadora nin dos patrocinadores nin do editor. Non se fará re­fe­­ren­­cia na acta ao no­me dos auto­res ou autoras dos libros mencio­nados.
8) A entrega do premio terá lugar en novembro de 2020 nas instalacións do Círculo Mercantil e Industrial-Uni­dade en Fene.
9) O premio consistirá na edición do libro na Co­lec­ción de Poesía Espiral Maior no máis breve pra­zo posíbel. Terá tamén unha gratifi­cación eco­nó­mi­ca de 3000 € (suxeitos ás retencións im­po­sitivas que marca a lei).
10) A edición do libro constará de 600 exemplares. A editora entregará ao autor ou autora 25 exemplares da obra impresa. Unha vez esgotada a primei­ra edición, a entidade convocadora, os pa­tro­cina­do­res e/ou o editor dispoñerán do pra­zo dun ano para re­editar o libro, debendo negociar previa­mente co autor ou autora a compen­sa­ción económica desta e su­ce­sivas edi­cións. Trans­co­rrido es­te prazo, o autor ou autora po­de­rá dis­poñer li­bre­mente da obra coa úni­ca con­dición de que de­berá dei­xar constancia do galardón en sucesivas edicións do libro.
11) Calquera detalle non previsto polas presentes ba­ses deberá ser resolto polo xurado que ten, ase­made, a atribución de interpretalas, en particular no relativo aos puntos 1 e 3. A decisión do xurado é ina­pelábel.
12) O envío dunha obra ao certame implica a a­cep­tación de que os datos da plica sexan incor­porados a unha base de datos para a xestión do premio. Unha vez emitido o fallo do xurado, a or­ga­nización con­servará o nome e en­derezo electró­nico das per­soas parti­cipantes coa única finali­dade de promo­ver as seguintes convo­ca­to­rias. Os autores e auto­ras pode­rán mo­di­ficar ou eliminar estes datos dos arquivos da en­ti­dade convocadora, segundo se de­ta­lla na re­gu­lamentación corres­pondente, so­li­ci­tán­­doo por co­rreo electrónico ao mesmo en­derezo de par­tici­pa­ción. A eliminación dos datos antes da resolución do premio implica a retirada do con­cur­so da obra co­rrespondente.